jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Habitatges Cardona 30

Direcció i Gestió d’obra – Manresa 2006.

Edifici projectat per Fargas Arquitectes FRGM en el que he realitzat de la gestió integral de la construcció del mateix i he format part de la direcció facultativa com a director d’execució de l’obra.

«…Un edifici s’ha d’adaptar, amb precisió, a una funció que canvia en un lloc que perdura. L’estructura s’ha construït amb un sostre de pre-lloses de formigó armat vist i una franja central horitzontal per on circulen les xarxes bàsiques dels serveis dins del sostre, permet la variabilitat i disposar de diferents distribucions, des d’una planta absolutament lliure a una planta amb tres apartaments.»    Fargas Arquitectes           

5ªBiennal Arquitectura Comarques Centrals / Menció Especial (1er premi)

http://www.fgrm.cat/